ငှားရန် & ရောင်းရန်

Mercer ကောင်တီ

ငှားရန် & ရောင်းရန်

အငှားအခွင့်အလမ်းများ

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများ

 
Prince 1.jpg

ဝင်ငွေကန့်သတ်ချက်များ

Income_Limits_2021 Region 4.jpg

 

အလယ်အလတ်ဝင်ငွေသည် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ၏ 80 နှင့် 50 ရာခိုင်နှုန်းကြားဖြစ်သည်။

ဝင်ငွေနည်းသည် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသည်။

အလွန်နိမ့်သော ၀င်ငွေသည် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ၏ 30 ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ဤထက်နည်းသည်။