ကန်ထရိုက်တာ ပေါ်တယ်

လာမည့်ဖြစ်ရပ်များ

Triad သည် ကန်ထရိုက်တာများကို ရှာဖွေနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေး အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်လိုပါသည်။ 

Getting Started:
How to use the Contractor Portal


Use Access Passcode: 14Q8e=.Q

contractor.jpg

© COPYRIGHT 2018 Triad Associates, ALL RIGHTS RESERVED